Welcome to Kishanganj District    

 

No. Name of Previous-SP's From  To 
1 Shri Deep Narayan Singh                  14/01/1990  02-06-92
2 Shri Ashok Kumar Sinha                         02-06-92 11-02-93
3 Shri Bibhuti Bhusan pradhan   11-02-93 13-06-96
4 Shri Kishan Singh Mina                            20-06-96 27-11-96
5 Shri Ram Chandra                                    03-12-96 17-03-97
6 Shri M. S .Bhatiya                            17-03-97 18-06-97
7 Shri Ajit Joy                                           18-06-97 22-04-98
8 Shri Anal Lakra                                        27-04-98 10-06-2000
9 Shri Sunil Kumar Jha ,                              11-06-2000 28-11-2000
10 Shri Amitabh Kumar Das ,                       28-11-2000 29-08-01
11 Shri Sanjeev Kumar  Singhal,                    29-08-01 30-04-04
12 Smt. R. M. Viji                                        01-05-04 29-06-04
13 Shri R. P. Singh                                       30-06-04 19-06-05
14 Shri G.P. Verma                                    20-06-05 25-12-05
15 Shri  S. K. Sinha                                      26-12-06 31-03-08
16 Shri M. R. Nayak                                  01-04-08 20-02-09
17 Shri R N Singh                                         21-02-09 28-07-09
18 Dr. Chaurasiya Chandra Shekhar Azad   27-07-09 29-09-10
19 Shri Pankaj Kumar Raj                 29-09-10 13-02-11
20 Shri R. K. Mishra                                   14-02-11 13-10-12
21 Shri Manoj Kumar                      14-10-12 24-06-14
22 Shri Deepak Barnawal 24-06-14 09-10-14
23 Shri Naveen Chandra Jha 09-10-14 11-10-14
24 Shri Rajeev Ranjan 11-10-14 10-04-2016
25 Shri Rajeev Mishra 11-04-2016 To Continue
Home - Contact Us -  Feedback - Disclaimer
Best View in IE-7 ....